Jak probíhá realizace FVE od A d Z

  1. Zcela určitě bych uvedl jako první krok, nutný pro zdárnou a pohodovou realizaci FVE oboustranné vzájemné pochopení a nelezení jisté sympatie mezi investorem a námi, jakožto dodavatelem. Toto považuji jako vcelku důležitý krok, neboť proces instalace FVE  zabere cca 3 měsíce, přičemž po tuto dobu je třeba, aby byl dodavatel  a investor v častém kontaktu. Jistou míru důvěry v naše služby již určitě poskytne doporučení od našeho stávajícího zákazníka, kterých je již více jak 350.
  2. Jako další krok je osobní setkání, ideálně na místě budoucí instalace, kde si vše vysvětlíme a současně dojde i k zaměření střechy atd.
  3. Poté následuje podání žádosti o připojení výrobny elektřiny, kterou za vás rádi vypracujeme a zašleme příslušnému distributorovi zdarma.
  4. Pokud neshledá distributor žádné důvody pro zamítnutí, zašle na adresu investora doporučeně Smlouvu o připojení výrobny elektřiny, přičemž je nutné tuto smlouvu do 30 dnů podepsat a doručit zpět distributorovi. Tato smlouva má platnost 6 měsíců, tudíž je nutné připojit FVE v této lhůtě.
  5. Po tomto kroku následuje vypracování cenové nabídky a po vzájemném odsouhlasení konečné ceny za dílo dojde k podpisu Smlouvy o dílo, (v tuto chvíli již uplynulo cca 40 dní od našeho prvního setkání, neb např. ČEZ na povinnost odpovědět na žádost do 30 dnů)
  6. Po podpisu smlouvy o dílo a uhrazení zálohy (30% ceny za dílo) provedeme do 14 dnů montáž FVE a současně i spuštění FVE do zkušebního provozu. Zkušební provoz znamená, že FVE spustíme a necháme ji fungovat cca 1 den, abychom zjistili, zda vše pracuje jak má.
  7. Současně po uhrazení zálohy vypracuje projektant cca do týdne kompletní projektovou dokumentaci, která se musí zaslat distributorovi ke schválení (na toto má opět 30 dnů).
  8. Po dokončení montáže FVE a vypracování výchozí revizní zprávy, se připraví veškeré dokumenty pro žádost o licenci, která se následně odešle na Energetický Regulační Úřad (ERÚ) – opět zde běží 30 denní lhůta.
  9. V ideálním případě, když vše běží jak má, se nám za cca 40 dní od podpisu smlouvy o dílo sejdou veškeré potřebné podklady pro podání finální žádosti o tzv. První paralelní připojení. Na základě této žádosti se dostaví technik a zkontroluje FVE jestli vše odpovídá projektové dokumentaci a revizní zprávě, a pokud je vše v pořádku instaluje speciální elektroměr (v podstatě vymění původní elektroměr za nový, který je určen pro provoz FVE). Tímto krokem je FVE oficiálně spuštěna do ostrého provozu.
  10. Poté již pouze následuje obstarání podpisového certifikátu na České poště a registrace na portálu OTE, kde se posléze budou provádět pravidelné výkazy pro výplatu podpory (tento poslední bod platí, pouze pokud je přiznána podpora).
Články, novinky